SvÄ›telný zdroj je záření, které lze pozorovat lidským zrakem coby viditelné svÄ›tlo. SvÄ›telné zdroje se rozdÄ›lují na přírodní a umÄ›lé, tj. vytvoÅ™ené ÄlovÄ›kem.

Mezi přírodní zdroje náleží kosmická tělesa, sekundární zdroje, chemické reakce, primární zdroje, elektrické výboje.

foto efekt

NejznámÄ›jší a nejrozšířenÄ›jší jsou samozÅ™ejmÄ› umÄ›lé zdroje, které se Älení na základÄ› dalších aspektů. Jedním z nich je podstata vzniku svÄ›tla. Kdy tak lze rozeznat zdroje na základÄ› teplotního záření, jako je například žárovka, záživka i rtuÅ¥ová výbojka. Mezi základní kritéria, která se sledují u umÄ›lého svÄ›telného zdroje jsou životnost, hodnota svÄ›telného toku a jeho spektrální složení, svítivost a její prostorové rozložení, teplota, jas a index podání barev. U tÄ›ch zdrojů, kde Äinnost závisí na elektrické energii, je důležitým kritériem také příkon a napÄ›tí.

Umělé světelné zdroje

Žárovky náleží mezi umÄ›lé zdroje. Skládají se ze sklenÄ›né banky naplnÄ›né vakuem Äi inertním plynem a rozžhaveného wolframového vlákna, které se nachází uprostÅ™ed baňky. Jedná se o druh svítidla mající uplatnÄ›ní zejména v osvÄ›tlovací a laboratorní přístrojové technice. Nevýhodou je nižší úÄinnost pÅ™emÄ›ny elektrické energie na svÄ›tlo, neboÅ¥ vÄ›tÅ¡ina se pÅ™emÄ›ní na teplo. Z toho důvodu je adekvátní volbou moderní LED osvÄ›tlení.

silný výbojka

Mezi luminiscenÄní zdroje náleží také rtuÅ¥ová výbojka, která sestává z kÅ™emenné trubice naplnÄ›né plynem Äi parami kovů a elektrodami na obou koncích. Zde vzniká svÄ›tlo ve rtuÅ¥ovém výboji pÅ™i tlaku pÅ™evyÅ¡ujícím hodnotu 100 kPa. Speciálním druhem tÄ›chto výbojek jsou smÄ›sové výbojky. V baňce výbojky se nachází wolframové vlákno, které je sériovÄ› spojeno s hořákem. Mezi výhody náleží nízká poÅ™izovací cena. SmÄ›sové výbojky nepotÅ™ebují tlumivku, lze jimi bez zmÄ›ny zapojení nahradit efektivnÄ› žárovku.

Zářivky jsou druhem nízkotlakové výbojky, kterou tvoří vlastní zářivkové těleso. Zpravidla se jedná o skleněný válec s baryovými elektrodami.