Nízké provozní náklady – jednou z podstatných pÅ™edností samotné LED diodové technologie je velmi vysoká úÄinnost a nízké náklady na spotÅ™ebu elektrického proudu. Budeme-li tento způsob tvorby umÄ›lého svÄ›tla srovnávat se zastaralým průchodem elektÅ™iny skrze wolframové vlákno žárovek, máme pÅ™ed sebou zdroj s 90 procentní úÄinností. Jinými slovy Å™eÄeno, wolframové žárovky spotÅ™ebovaly vÄ›tÅ¡inu elektÅ™iny na teplo a na samotné svÄ›tlo zbývalo pouze 10 procent. To se samozÅ™ejmÄ› projevilo na příkonu, což je zvláštÄ› dnes pÅ™i souÄasných cenách elektÅ™iny na trhu pomÄ›rnÄ› klíÄová záležitost.

panely

Příjemné provozní podmínky – za příjemné lze považovat takové osvÄ›tlení, které po zapnutí okamžitÄ› nabÄ›hne na požadovaný výkon, nebliká, nevydává žádné nepříjemné zvuky, jako je bzuÄení nebo drnÄení, nepÅ™ehřívá se, vyzaÅ™uje stabilní svÄ›telný tok a samozÅ™ejmÄ› poskytuje takový barevný odstín, který je i pÅ™i dlouhodobém pobytu příjemný na oÄi. VÅ¡echny tyto parametry splňují jak LED panely, tak i LED žárovky, zářivky a reflektory. Výhodou je možnost výbÄ›ru z mnoha barevných variací vÄetnÄ› teploty bílého denního svÄ›tla oznaÄované jako „teplá bílá“ pro navození pohody a relaxaci, nebo „studená bílá“ pro zvýšení bdÄ›losti pÅ™i pracovní Äinnosti.

Snadná instalace – LED panel se velice jednoduÅ¡e instaluje. Nejsou tÅ™eba žádné speciální nástroje, není nutné vysekávat do zdiva drážky, zhotovovat nosníky a kotvit svítidla do různých háků, přípravků apod. Snadno jej pÅ™ipevníte ke vÅ¡em druhům stavebních materiálů. Výhodou je také jejich nenápadnost, nevyÄnívají do prostoru, nezabírají příliÅ¡ místa a pÅ™itom poskytují dostateÄnÄ› silný zdroj umÄ›lého svÄ›tla.

led panely

Životnost – velmi dlouhá životnost výrobku pÅ™esahující desítky tisíc hodin, znamená v pÅ™epoÄtu nepÅ™etržitý provoz po dobu nÄ›kolika let až desítek let. Odpadají tedy Äasté výmÄ›ny svítidel, což v případÄ› panelů znamená zbyteÄnou ztrátu Äasu a Äastý pobyt na Å¡taflích. Svítidla je vhodné pouze udržovat v ÄistotÄ› a zbavovat je prachu v rámci pravidelného úklidu.