Experimentování se sodíkem http://ekolist.cz/cz/zelena-domacnost/rady-a-navody/rtutove-teplomery-konci-co-misto-nich uvnitÅ™ sklenÄ›ných banÄ›k pÅ™ineslo své ovoce. Nejprve se podaÅ™ilo zhotovit první prototyp zdroje s nízkým tlakem sodíkových par, zhruba v tÅ™icátých letech minulého století. Vydával vÅ¡ak svÄ›tlo silnÄ› zbarvené do žluta až oranžova, které bylo pro praktické použití nevhodné. MÄ›lo velmi nízký index podání barev, což znamená, že vÅ¡echny osvÄ›tlené pÅ™edmÄ›ty byly zbarvené do oranžova a nebylo možno rozliÅ¡it jejich skuteÄný vzhled.zimní pouliÄní osvÄ›tlení
PÅ™ibližnÄ› o tÅ™icet let pozdÄ›ji se již zrodila vysokotlaká sodíková výbojka a tento objev způsobil revoluÄní průlom v osvÄ›tlování venkovních prostranství. Ve srovnání s nízkotlakými trubicemi totiž vydává vyšší tlak sodíkových par enormní množství svÄ›tla, a je dodnes tím nejvýkonnÄ›jším zdrojem, který známe. Již od konce Å¡edesátých let se zaÄaly instalovat baňky plnÄ›né sodíkem do lamp pouliÄního osvÄ›tlení a zaÄaly vytlaÄovat své rtuÅ¥ové pÅ™edchůdce.

Sodíkové výbojky svítí „naštěstí“ teplým odstínem bílého světla

Sodíkové vysokotlaké baňky mají dominantní postavení v osvÄ›tlování mÄ›stských a obecních ulic, nÄ›kterých silnic a úseků dálniÄních tahů a jejich typický teplý odstín svÄ›tla provází náš život do takové míry, že jsme si na nÄ›j již zvykli. NÄ›kteří odpůrci této údajnÄ› „zastaralé“ technologie tvrdí, že jejich index podání barev je sice vyšší, než u nízkotlakých banÄ›k, ale stále nedostateÄný pro vÄ›rohodné zobrazení osvÄ›tlované reality. To je vÅ¡ak pouze jedna strana mince a podle mínÄ›ní odborníků, kteří se zabývají zdravotními vlivy svÄ›telného zneÄiÅ¡tÄ›ní, spíše ta odvrácená.sodíkové výbojky na ulici
SvÄ›telný smog je jednou z příÄin, které způsobují civilizaÄní choroby, i když se můžeme domnívat, že jde jen o zanedbatelný podíl. Ve skuteÄnosti je to vliv pomÄ›rnÄ› výrazný, neboÅ¥ ovlivňuje kvalitu spánku, a se spánkovým deficitem a s problémy s usínáním se dnes potýká každý druhý až tÅ™etí ÄlovÄ›k. SvÄ›tlo sodíkové výbojky nepůsobí ruÅ¡ivÄ› na rozdíl od nÄ›kterých moderních LED reflektorů ve studených odstínech, které jsou vhodné pro sportoviÅ¡tÄ› a pro nÄ›které dopravní uzly, ale nikoli do ulic s domy v obytných zónách.