Vláknové žárovky jako zdroj tepla v teráriu

Žárovky s wolframovým vláknem se již nÄ›kolik let neprodávají pod oznaÄením „zdroj svÄ›tla“, zakoupit je vÅ¡ak lze a stále se vyrábí pro specifické úÄely využití, napÅ™. pro chovatele drobných zvířat a akvarijních ryb. NÄ›kteří lidé je vÅ¡ak stále používají, i když jsou po ekonomické stránce naprosto nevýhodné. Vzhledem k rostoucím cenám elektrické energie skuteÄnÄ› již nemá smysl vláknové edisonovky používat na svícení.
TÄ›mi důvody, proÄ stále v nÄ›kterých domácnostech setrvávají, jsou dva faktory. Tím prvním jsou osamÄ›lí senioÅ™i nebo lidé s nízkými příjmy, živořící na okraji spoleÄnosti. Pro nÄ› je obtížné orientovat se v souÄasném svÄ›tÄ› a postavit se k technologickým inovacím tak, aby jim pÅ™inášely skuteÄný užitek.

žárovka

Zákaz prodeje vláknových žárovek přišel příliš brzy

Druhý důvod je prozíravÄ›jší a pÅ™istupují k nÄ›mu lidé, kterým vyhovuje příjemné bílé svÄ›tlo teplejšího odstínu, jež se pÅ™ibližuje spektru denního svÄ›tla sluneÄního záření. JeÅ¡tÄ› v roce 2011 byly vláknové žárovky souÄástí běžného sortimentu osvÄ›tlovací techniky a v této dobÄ› je LED diodové žárovky nedokázaly zastoupit. Technologický proces nebyl na takové úrovni, že by jeho produkty poskytovaly pÅ™ijatelné teploty barev, dostateÄný výkon, a hlavnÄ› v rozumných cenových relacích. V tomto roce byl vydán zákaz prodeje žárovek s wolframovým vláknem a lidé na toto unijní rozhodnutí reagovali rozhoÅ™ÄenÄ›. Podle mínÄ›ní laické i odborné veÅ™ejnosti byl tento krok unáhlený a nedomyÅ¡lený.

bodovka

Budoucnost patří LED diodám

Od té doby vÅ¡ak již uplynulo téměř jedno desetiletí a vývoj polovodiÄových svítidel se nezastavil na mrtvém bodÄ›. Dnes je sortiment nesmírnÄ› Å¡iroký a cenovÄ› pÅ™ijatelný, a lze říci, že teprve s odstupem Äasu můžeme využívat znaÄných pÅ™edností LED žárovek v plné síle. Jejich extrémnÄ› dlouhá životnost, velmi nízká spotÅ™eba elektÅ™iny, výborný výkon, Å¡iroké rozpÄ›tí teplot chromatiÄnosti a vysoký index podání barev Ra z nich Äiní svÄ›telné zdroje budoucnosti.