V souvislosti se zpřísnÄ›ním technických prohlídek STK se rozbouÅ™ila vlna kritiky na webových diskusích, ale prozatím nepadla na úrodnou půdu. JistÄ›, že není přípustné, aby rozpadající se vrak na silnici ohrožoval ostatní úÄastníky silniÄního provozu, ale přísnÄ›jšími kontrolami dochází mezi Å™idiÄi i techniky ke zbyteÄnému stresu i u vozidel, která by jeÅ¡tÄ› pÅ™ed nÄ›kolika lety proÅ¡la technickou bez problémů. Smyslem tÄ›chto opatÅ™ení mÄ›lo být zkvalitnit provoz a snížit nehodovost, což se vÅ¡ak nestalo, ta naopak jeÅ¡tÄ› více narostla.

staré auto

Jaký má vliv stres a nepohoda za volantem Å™idiÄů, jistÄ› není tÅ™eba rozebírat, mÄ›li bychom se vÅ¡ak zamyslet nad tím, proÄ poÄet nehod nepoklesl i z jiného důvodu. Podle statistických údajů totiž nejvíce nehod zaviní nepozornost za volantem, nepÅ™iměření stylu jízdy podmínkám silniÄního provozu, zbyteÄné riskování, pÅ™edjíždÄ›ní, nedání pÅ™ednosti v jízdÄ› a pÅ™ekážky na silnici, které jsou Å¡patnÄ› viditelné. Alkohol za volantem, pÅ™ekroÄení rychlostního limitu a Å¡patný technický stav auta jsou v příÄinách dopravních nehod až na posledních místech s pouhými nÄ›kolika procenty.

Přecházející chodci

Velmi Äasté jsou bohužel stÅ™ety s neukáznÄ›nými chodci. Ty se vÄ›tÅ¡inou neobejdou bez těžkých zranÄ›ní a traumata si z této události odnáší chodec i Å™idiÄ. VÄ›tÅ¡inou jde o případy, kdy nejsou chodci dobÅ™e vidÄ›t, jsou obleÄeni v tmavém odÄ›vu a nÄ›kdy i vstupují do vozovky v domnÄ›ní, že je Å™idiÄ musí vidÄ›t. V souvislosti s tím se na tuto problematiku zaměřili výrobci osvÄ›tlovací techniky a vyvinuli autožárovky H7s delším svÄ›telným kuželem, který dobÅ™e nasvítí i pravou krajnici. Výrobce Osram tyto vlastnosti deklaruje u modelů Silverstar 2.0 a Night Breaker.

bmw

Cyklisté

VÄ›tším nebezpeÄím jsou neukáznÄ›ní, Å¡patnÄ› osvÄ›tlení cyklisté, tÄ›ch je na silnicích bohužel stále mnoho, navíc s blížícím se vozidlem znervózní a Äasto mÄ›ní styl nebo smÄ›r jízdy. Jejich nezodpovÄ›dné chování se projevuje dokonce i na dálnicích a bývalých rychlostních komunikacích, kam mají zakázaný vjezd.